Regulamin

CHARAKTERY KLUB CZYTELNIKA

REGULAMIN

Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Klubie Czytelnika miesięcznika „Charaktery” oraz korzystania ze strony internetowej, działającej pod domeną internetową http://www.klub.chraktery.eu.

2. Właścicielem strony internetowej jest firma „Charaktery” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce, zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053905,  NIP 6572409207, wysokość kapitału zakładowego 50.500 zł.

Opis strony internetowej 

Strona działającej pod domeną internetową http://www.klub.chraktery.eu. jest poświęcona w głównej mierze książkom. Znajdują się na niej treści takie jak: felietony (z Charakterów), recenzje książek – nie tylko tych zamieszczonych na stronie klubu, informacje o nadchodzących wydarzeniach (premiery, konferencje, spotkania z autorami, targi, konkursy itd..). Na stronie będą informacje o książkach, które dopiero mają się ukazać (zapowiedzi). Na stronie prezentowane będą książki Wydawnictwa Charaktery oraz innych wydawnictw, które zdecydują się nawiązać współpracę reklamową.

Strona jest powszechnie dostępna, jednak możliwość korzystania ze strony w pełnym zakresie umożliwia uczestnictwo w Klubie Czytelnika Charaktery. Treści takie jak felietony, rozmowy z autorami, możliwość dodania recenzji, czy oceny dostępne są jedynie dla Uczestników Klubu Czytelnika Charaktery. Uczestnicy Klubu Czytelnika mogą dodawać oceny, komentarze, pisać recenzje – na tej podstawie tworzony będzie ranking. Strona zawiera także forum dla Uczestników Klubu Czytelnika.

Zasady uczestnictwa w Klubie Czytelnika Charaktery

1. Uczestnikiem Klubu Czytelnika Charaktery (zwanego dalej Klubem ) jest osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego zgłoszenia wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.klub.chraktery.eu .

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Zaakceptowany zostanie  tylko taki formularz zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika  Klubu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w klubie.

3. Dokonując zgłoszenia (wypełniając formularz) uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres mail wiek, płeć, wykształcenie, opcjonalnie numer telefonu celu ułatwienia kontaktu, szczególnie przy wysyłaniu nagród konkursowych.

4. Adres IP rejestrującego się Użytkownika zapisywany jest w systemie, na bazie którego pracuje strona. Dane te pozostają do wyłącznej wiadomości „Charaktery” sp. z o.o. Jednakże w przypadkach przewidzianych prawem adres ten zostanie przekazany właściwym organom w celu identyfikacji jego posiadacza.

5. Wyrażając chęć udziału w Klubie Czytelnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 Uprawnienia Uczestnika Klubu Czytelnika 

1.Uczestnictwo w Klubie Czytelnika Charaktery (zwanego dalej Klubem) uprawnia do różnego rodzaju korzyści takich jak np. kody rabatowe i zniżki do wykorzystania na www.sklep.charaktery.eu., prezenty, specjalne promocje.

 2. Informacje o obowiązujących benefitach przekazywane są Uczestnikom Klubu różnymi kanałami komunikacji (w szczególności: email, przesyłka pocztowa, strona internetowa http://www.klub.chraktery.eu, wiadomość sms – opcjonalnie) przy wykorzystaniu danych Uczestników Klubu podanych w formularzu zgłoszeniowym.

3. Uczestnik Klubu ma prawo do oceny, zamieszczania komentarzy, recenzji prezentowanych na stronie publikacji, książek itp.

4. Uczestnicy Klubu mają prawo do zamieszczania wpisów na Forum.

5. Uczestnik Klubu otrzymuje newsletter, z którego może zrezygnować poprzez dokonanie odpowiednich dyspozycji na stronie http://www.klub.chraktery.eu. Rezygnacja z newslettera nie powoduje utraty członkostwa w Klubie.

Odpowiedzialność Uczestnika Klubu Czytelnika

1.Użytkownik posiada pełną swobodę w zakresie zamieszczania opinii, komentarzy i ocen oraz wpisów na Forum.

2.Charaktery sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do ingerencji w treści zamieszczane przez Członka Klubu,  jeżeli Członek Klubu :

a) dokonuje wpisów sprzecznych  prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez:

– publikację treści naruszających dobra osobiste innych osób lub instytucji, zwłaszcza o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym,

– zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym,

– zamieszczanie wpisów zawierających wulgarne, obelżywe słowa

   b) prowadzi agitację polityczną,

   c) zamieszcza treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) zamieszcza treści zawierające: linki do stron zewnętrznych,
spam,
dane osobowych oraz teleadresowe innych osób.

3. Charaktery sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do ingerencji w treści zamieszczane przez Uczestnika Klubu  tam, gdzie uzna to za stosowne i bez podania tego przyczyny.

5. Uczestnik Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane na stronie http://www.klub.chraktery.eu treści, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza naruszenia praw autorskich lub norm chroniących dobra osobiste osób trzecich.

4. W przypadku uporczywego naruszania zasad korzystania ze strony internetowej, określonych w niniejszym Regulaminie, zastrzega sobie możliwość uniemożliwiania zamieszczania Uczestnikowi Klubu  komentarzy, opinii i wpisów poprzez zablokowanie jego adres mailowego lub IP.

3. Uczestnik Klubu zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i przed dostępem osób nieuprawnionych 

Pozostałe postanowienia

1.Charaktery sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do cytowania treści zamieszczonych przez Uczestników Klubu Czytelnika na stronie, treści te mogą zostać przeniesione w inne miejsce na stronie, mogą się również znaleźć w drukowanym magazynie psychologicznym „Charaktery” oraz innych materiałach wydawanych przez Charaktery sp. z o.o.

2.Wszystkie wiadomości i materiały dostępne na stronie http://www.klub.chraktery.eu (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego.

. Utrata statusu członka Klubu Czytelnika 

1. Jeżeli Uczestnik Klubu Czytelnika uporczywie nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu lub dostarczył nieprawdziwe dane albo podał się za inną osobę, może zostać wykluczony z Klubu z podaniem przyczyny wykluczenia. Wykluczenie następuje na piśmie, a jego skutek następuje po 14 dniach od dnia doręczenia Uczestnikowi oświadczenia o wykluczeniu z Klubu Czytelnika..

2. Uczestnictwo w Klubie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika lub gdy Uczestnik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Czytelnika w każdym czasie, poprzez  złożenie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@klub.charaktery.com.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie jest jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  „Charaktery” sp. z o.o.  w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Charaktery” sp. z o.o.  Zgoda obejmuje również przesyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną. Dane osobowe Uczestników Klubu przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe udostępniane spółce pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, a dostępna jest na stronie http://www.klub.chraktery.eu. Należy zapoznać się z Polityką prywatności przed przekazaniem Charaktery” sp. z o.o.  danych osobowych.

 Pliki cookies

Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Polityka cookies stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z dostępną na stronie http://www.klub.chraktery.eu.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka „Charaktery”.. ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.??

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

kontakt@klub.charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 30, 41 201 02 36

8.   Zmiany regulaminu 

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na stronie http://www.klub.chraktery.eu.

2.Charaktery sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Klubu Czytelnika, informacja o zmianach Regulaminu podawana jest na stronie http://www.klub.chraktery.eu., zmiany obowiązują od chwili ich publikacji. 

Polityka plików “cookies” serwisu klub.charaktery.eu

  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Polityka prywatności serwisu www.klub.charaktery.eu

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług KLUB.CHARAKTERY.EU poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Charaktery Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach KRS: 0000053905 NIP: 6572409207 REGON: 292400055

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis klub.charaktery.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – O KLUBIE